Verslag van de FVEN-Themadag, maart 2023 op de Terra Nova

Op deze dag waren het algemeen bestuur van de FVEN, de Registercommissie en de Commissie Duurzaamheid uitgenodigd. De algemeen bestuursleden konden één introducé uit hun Behoudsorganisatie meenemen. Deze dag op de Terra Nova stond in het teken van de speerpunten, die op een eerdere Themadag waren vastgesteld. De Themadag werd geopend door de voorzitter van de FVEN, Margriet Tiemstra, die iedereen van harte welkom heette. Zij zette bijna onmiddellijk Bea Pijn en Martin Versteeg in het zonnetje. Beiden zijn spilpunten van het Bureau van de FVEN, waar ook de Register-werkzaamheden plaatsvinden.

Register Cor Bolt, waarnemend voorzitter van de Register Commissie en Dagelijks Bestuurslid van de FVEN, was de eerste spreker en hij hield een betoog waaruit duidelijk werd dat de stagnerende voortgang van het register gedurende de laatste twee jaar is losgetrokken. Cor gaf een mooi overzicht, welke plannen er bestaan, waar het Register volgens de Registercommissie aan moet voldoen en het stappenplan dat gevolgd wordt ter verdere verbetering van het Register.

Vakmanschap De beeldende presentatie van Jan Warnsinck, secretaris van het FVEN-bestuur, ging over vakmanschap, waarin een eerste opzet is gemaakt van een overzicht betreffende deel- en voltijdsopleidingen, die verband houden met het Varend Erfgoed. Dit betrof niet alleen de oude ambachten en de locaties, waar die plaatsvinden, zoals scheepswerven, musea, maar ook moderne opleidingen met hun locaties. Dit verder uitgewerkte overzicht zal uiteindelijk als kennisbank op de website van de FVEN geplaatst worden met als opzet om de toegang en interesse voor de jeugd te bevorderen voor het Varend Erfgoed.

Jeugd Joost van den Berg, dagelijks bestuurslid van de FVEN, hield een tweetal presentaties. De eerste over het betrekken van de jeugd bij Varend Erfgoed. Hierbij werd de enquête gepresenteerd, die het afgelopen jaar onder de behoudsorganisaties is gehouden en die een zeer hoge respons had. Dit overzicht zal als kennisbank op de website van de FVEN worden geplaatst. Er komen nog afspraken om deze kennisbank up to date te houden. Ook gaf Joost een duidelijke interpretatie van de onderzoeksresultaten, waarbij de vraag naar voren kwam hoe je jeugd/jongeren moet definiëren.

Communicatie De tweede presentatie van Joost van den Berg ging over een ander speerpunt van de FVEN: Communicatie. Duidelijk gaf Joost aan waar het in het recente verleden op dit gebied bij de FVEN aan ontbroken heeft. Door de veelvuldige bestuurswisselingen van de laatste jaren zijn betrokken en deskundige mensen tussen de wal en het schip gekomen. Het huidige bestuur is zich daar bewust van en probeert het tij te keren, mede door zijn belangrijke doelstelling om voor langere tijd een stabiel bestuur te vormen. De aanwezigen bevestigden desgevraagd dat de communicatie aan de beterende hand is. Bij het toepassen van de communicatiemiddelen en – inhoud, maakt Joost graag gebruik van de expertise van Kees Weststrate, Frank Ratelband en Wouter van Dusseldorp (Scheepspost).

Duurzaamheid Hans van Nispen, dagelijks bestuurslid van de FVEN, hield op zijn bekende wijze een vlammend betoog over duurzaamheid en het belang daarvan voor het Varend Erfgoed. De verschillende alternatieve brandstoffen passeerden de revue en de mogelijke integratie daarvan bij de oude scheepsmotoren. Ook kwam de Position Paper betreffende Duurzaamheid aan de orde, die recent door de Mobiel Collectie Nederland (MCN) is vastgesteld en de verdere politieke weg die nog gevolgd moet worden om Duurzaamheid bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen.

Lobby Rolf van der Mark, voorzitter van de LVBHB, bracht een ander speerpunt van de FVEN onder de aandacht: Lobby voor het behoud van het Varend Erfgoed. Daarbij kwamen verschillende onderwerpen ter sprake. Met de negen-stippen-methode werd onder de aanwezigen gepeild welke onderwerpen van het meeste belang werden geacht met het onderstaande resultaat. Rolf gaat een en ander verder uitwerken met Hendrik Boland en Martine van Lier in de HOE vraag en zal daar in de DB- en AB-vergaderingen van begin juni, zijn voorstellen voor besluitvorming voorleggen.

Lees het gehele uitgebreide verslag op de bron: de Nieuwsbrief van de FVEN

Of bekijk alle presentaties in powerpoint op de FVEN website

Afbeelding: de aanwezigen op de Terra Nova, © Jan Warnsinck

Geplaatst in FVEN.