Bestuur

logo FVEN

Overzicht FVEN Organisatie

Taken leden van het FVEN/DB en het FVEN AB en FVEN Adviseurs.

Update 31 december 2021, Versie 10 - 2021

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur FVEN  

                                  

Voorzitter a.i   Olav Loeber (SSRP) tot 1 september 2021

Voorzitter        Margriet Tiemstra sinds 1 september 2021                     

Voorbereiden en leiden FVEN DB en FVEN AB vergaderingen.
Professionalisering FVEN Organisatie.
HRM (waarborgen continuïteit in bemensing).
Knelpuntenoverleg OC&W / I&W-IL&T.
Externe contacten.
Woordvoering.

Vice voorzitter: Marinus Kreuze (SSRP) sinds 1 september 2021

Opmaak jaarlijkse beleidsnotitie, updating Beleidsplan 2020-2022
Professionalisering FVEN organisatie.
ICT beheer en beleid waaronder RVEN 2.0, FVEN Website, Passen en alle andere
ICT tools ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de FVEN.
Lid van het MCN bestuur deelname in NRME project.

 

Secretaris:         Huib Haccoû (ZKC)

Voorbereiden en organiseren FVEN DB en AB vergaderingen
Samenstellen Jaarverslag
Project initiatie en subsidiestromen.
Platform Wet-en Regelgeving ism Hendrik Boland
Juridische zaken (ism Eric Gerding)
Externe- en lobby contacten
Lid van het MCN bestuur.

 

Penningmeester: Henk Molenaar (Onafhankelijk niet BO gebonden)
Financiën,
Begroting,
Jaarrekening,
Administratieve organisatie,

 

Bestuurslid :          Kees Weststrate (VDMS)
Communicatie Commissie (vz)
Woordvoering iom voorzitter / secretaris
Coördinatie Pers contacten en publieke uitingen van de FVEN w.o de Scheepspost.
Ombudsfunctie. Relatiebeheer BO’s
Archief- en voorraad beheer
Coördinatie en communicatie natte–en droge  evenementen (stand opbouw- en materialen ism Koos Scholten).

 

Bestuurslid:             Piet Middendorp (VBOG)
Management FVEN Bureau.
Register zaken RVEN 2.0.
Registratie Register NRME. Ism FVEN vertegenwoordigers in het MCN bestuur
Registercommissie deelnemer
Lid Registercommissie liaison FVEN DB

 

Bestuurslid:             Hans van Nispen (NVORG)
Relatie beheer beleidsinstanties gemeente Amsterdam
Relatie beheer Amsterdamse netwerken Traditionele-en Varend Erfgoed scheepseigenaren.
Voorzitter Werkgroep Duurzaam Varend Erfgoed.

 

Projecten:              Koos Scholten projecten

 

Notulist intern:       Eric Gerding juridische discipline.

 

Notulist intern:       Bea Pijn – Blom (plv notulist)

 

FVEN Bureau:         Bea Pijn-Blom (bureau medewerker)

                     Martin Versteeg (bureau medewerker)

                                              

Samenstelling Algemeen Bestuur FVEN in 2020

 De volgende leden van het AB vertegenwoordigen hun respectievelijke behouds-organisaties in de FVEN.

LVBHB    Bedrijfsvaartuigen                Rolf van der Mark
NVORG   Reddingsboten                     Hans van Nispen (Lid DB)
VDMS     Motorsleepboten                   Kees Weststrate( Lid DB)
VBB       Botters                                 Sybrën de Jeu`
SKZ       Kotters                                 Cor Bolt
VBOG     Oude Glorie                          Piet Middendorp (Lid DB)
SLW       Scheepshelling                     Nico Vader
SSRP      Ronde en Platbodems           Ineke Verkaaik- Hogervorst
SSRP      Ronde en Platbodems           Marinus Kreuze (Lid DB)
BASM     Stoom- en motorsleepboten  Martin de Boer
VKSJ      Scherpe Jachten                   Tjeerd Boersma
VBZ       Zalmschouwen                     Jacqueline Karnebeek
NVBZ     Zeilwerries                           Caroline Wolbrink
ZKC       Zweedse Klassiekers             Huib Haccoû (secretaris.)
ZKC       Zweedse Klassiekers             Henk Molenaar (onafh. penningsmeester)
SBH       Hoogaarzen                         Bart Bouwmeester
ZZM       Zuiderzeemuseum               Kees Hendriks (namens drie Scheepvaartmusea)

 

Adviseurs

Platform Wet & Regelgeving:        Hendrik Boland
Register ICT/ EMH                         Thedo Fruithof
FIM en relatie overheden VE        Martine van Lier
Communicatie / Facilitering         Frank Ratelband
Scheepspost:                                     Wouter van Dusseldorp

 

Voor alle adviseurs geldt:

De adviseurs leggen de bespreekpunten en of een verslag van hun werkzaamheden die zij namens de FVEN uitvoeren, ter bespreking voor aan het FVEN DB en of leveren tijdig via het DB een memo aan ter bespreking in het FVEN AB. Dit om een grotere betrokkenheid van het Algemeen Bestuur FVEN te bewerkstelligen.

De Scheepspost wordt gevoed met copy vanuit de FVEN na afstemming met de voorzitter van de Communicatie Commissie en legt te openbaren uitingen over de FVEN eerst voor aan de voorzitter van de Communicatie Commissie en de voorzitter van het FVEN DB.

 

WERKGROEPEN EN COMMISSIES VAN DE FVEN

Werkgroepen worden ook wel projectgroepen genoemd en kennen een eindig bestaan. Commissies en platforms hebben een permanent karakter.

Platform Wet - en Regelgeving

Doel
Adviseren t.a.v. Wet- en Regelgeving omtrent Varend Erfgoed.
En het bijhouden van veranderende Wet-en Regelgeving op dit gebied.
Formuleren van voorstellen via het FVEN DB aan het FVEN AB.
Platform komt één à twee keer per twee jaar bijéén. Verder contact via mail.
Voorzitter:  Hendrik Boland

Rapporteert via het DB aan het AB.

Deelnemers zijn: alle bij de wet- en regelgeving betrokkenen van de BO’s en op invitatie ook de deskundigen daarbuiten.

FVEN deelnemers
Kees Weststrate                                          (VDMS)
Huib Haccoû                                               (ZKC)
Bos - S. de Waard - H. Derksen - B. Veltman (LVBHB)
M. de Boer (BASM)

Deelnemers van buiten FVEN zijn onder meer

Bos (LWO)
De Vries (BLN-Schuttevaer)
Joop de Neef                                              (ZKK)
Fedde Boersma                                           (Scouting)             

 

FVEN agenda-leden:
van Ommen (BBZ)
van Dongen (BASM)

 

Registercommissie (bestaand) 

Doel: Beheren RVEN Register.
Voorzitter:    Hein Molenaar (onafhankelijk voorzitter ).Registercommissie rapporteert en adviseert via het DB aan het AB t.a.v. beleidswijzigingen

FVEN Bureau: Bea Pijn en Martin Versteeg

Deelnemers: Deskundigen uit schouwcommissies van de Behoudsorganisaties

leden:

LVBHB         P. Banda
BASM           M.de Boer
NVBZ           B. Schraag
NVORG       H. Van Nispen
SBH              I. Oosterling
VBB              M. Tanis
VBOG           P.C. Middendorp liaison vanuit het FVEN/DB
VDMS          K. Weststrate
SSRP            IJsbrand Dijkstra
KSJ               S. Bakker

Agendaleden:

S.L.W.          M. Rintel
V.B.Z.           Otto Steenweg

Vrijwilligers:  Bea Pijn-Blom en Martin Versteeg

 

Evenementen commissie FVEN breed

Doel: Coördinatie deelname FVEN aan Externe evenementen (nat en droog)

Adviseert en rapporteert via het FVEN DB aan het AB.

Voorzitter K. Weststrate (VDMS)

M. de Boer (BASM)
P.C. Middendorp (VBOG)
Lex Maat (SSRP)
Koos Scholten als project ondersteuner

Per tentoonstelling aangevuld vanuit de organisaties die deelnemen.

 

Communicatie Commissie

Doel Externe communicatie verbreden en verbeteren
Rapporteert via het FVEN DB aan het AB
Voorzitter: Kees Weststrate,(VDMS)
Leden:
Wouter van Dusseldorp
Frank Ratelband

 

Commissie HRM Bemensing

Doel: zorgdragen voor voldoende bemensing DB bestuur FVEN
Margriet Tiemstra
Huib Haccoû
Marinus Kreuze

Adviseert en rapporteert via het DB aan het AB

 

Waarborgen continuïteit in bemensing van het FVEN bestuur en haar werkgroepen
Contact hierover met de aangesloten BO’s.
Nadere uitwerking taken leden van het bestuur.

 

Beroepscommissie

Marja Goud
Roel Fernhout
Olav Loeber (na terugtreden als voorzitter a.i.in de loop van 2021)

 

Commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE)

Doel: Ontwikkelingen rond wet – en regelgeving bijhouden en indien gewenst hierover standpunten ontwikkelen. Adviseert en rapporteert via het FVEN DB aan het FVEN AB

Voorzitter Hans van Nispen (NVORG)

Leden:
Matthijs Wink (VDMS)
Hetty Dokter (NVORG)
Martin Mol (BASM)
Simon de Waard (LVBHB)
Jos Tubbing (LVBHB)

 

Agendaleden:

Huib Haccoû (ZKC)
Martin de Boer (BASM)

Specialist/adviseur:
Prof. Pier Vellinga (VDMS)

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN FVEN

MCN Mobiele Collectie Nederland

Koepel voor al het varend, rijdend (auto’s), vliegend (vliegtuigen) en rail (spoor) Erfgoed.
Deelnemers in het MCN bestuur: Huib Haccoû Secretaris FVEN en Marinus Kreuze Vice voorzitter FVEN bestuur.

Focus is gericht o
NRME, gezamenlijk Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
Knelpunten overleg OC & W
Organisatie van gezamenlijk evenement.

 

Regulier overleg OC&W

Dit overleg vindt twee maandelijks plaats met ministerie van OCW en de RCE. Het biedt onder meer een overleg over belemmerende wet-en regelgeving van de 4 koepels van de MCN (waaronder ook de FVEN) Overleg is ingevoerd als gevolg van de moties op de Erfgoedwet voor mobiel erfgoed.

De minister van OCW moet proactief optreden bij evident belemmerende wet- en regelgeving, ook bij haar collega-ministers. Het overleg is structureel verklaard door de minister.

De lijst bevat een aantal algemene knelpunten voor alle mobiel erfgoed en per sector specifieke knelpunten.

Vanuit de FVEN gaat de voorzitter of een door hem gedelegeerde naar dit overleg toe.

Deelnemer namens de FVEN: Rolf van der Mark als lid van het FVEN AB

Adviseurs: Martine van Lier of  Hendrik Boland.

 

FIM

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

Deze belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector

Martine van Lier is voorzitter van de FIM.

 

OTNB & Branche overleg mogelijk integreren in het Platform Wet-en Regelgeving waarvan de adviseur Hendrik Boland het voorzitterschap bekleedt

deelnemers:
Fred van Beelen, (FVEN Woordvoerder IL&T)
Bouke Veltman (1e res),
Simon J. de Waard (2e res)

OTNB, is een regulier overleg met de overheid over nautische regelgeving, waarin FVEN formeel niet vertegenwoordigd is en waarin LVBHB wel vertegenwoordigd is.

Ter voorbereiding van de vergaderingen wordt er door FVEN-betrokkenen, per email informatie uitgewisseld, maar mandaat en opdracht zijn nog steeds onduidelijk. Vooral ter voorbereiding van OTNB wordt veel overlegd, afstemming met FVEN bestuur over standpunten loopt via de FVEN voorzitter en de secretaris. Maar heeft in 2021 (agv de Corna pandemie) niet plaats gevonden.

 

 

BZK-ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overleg met BZK over scheepshypotheken, de Woningwet en Omgevingsvergunning in relatie tot varende en stilliggende schepen. Overleg wordt ad hoc gevoerd door Roel Bosch, Martine van Lier en Hendrik Boland. Richting en mandaat van het bestuur is niet formeel geregeld. (nog via mandateringsregeling te organiseren)

Staat nog aan het begin, maar kan mogelijk heel belangrijk worden als de Omgevingswet wordt ingevoerd in 2022 of later.

De bemoeienis met de Erfgoedwet is weer actueel met de eind 2021 opgepakte evaluatie van de Erfgoedwet en de Commissie Collectie Nederland (Cie Buma)

Adviseur: Martine van Lier en Hendrik Boland

 

 

WG Adviesorgaan Traditionele Schepen ATV in het kader van Hoofdstuk 24

Oprichten Stichting die advies geeft ten aanzien van traditionele schepen in het kader van Hoofdstuk 24

Voorzitter Rolf van der Mark (LVBHB)

Werkgroep leden:
H. Faber (VBOG) (penvoerder)
F. van van Beelen (LVBHB)
H. Boland