Bestuur

logo FVEN

Overzicht FVEN Organisatie

Overzicht FVEN Organisatie

Taken leden van het FVEN/DB en het FVEN/AB

Bemensing Bestuur FVEN ingaande 1 januari 2022

FVEN Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Margriet Tiemstra (onafhankelijk voorzitter)
Voorbereiden en leiden FVEN DB en FVEN AB vergaderingen.
Professionalisering FVEN Organisatie
HRM (waarborgen continuïteit in bemensing)
Overheidsinstanties
Externe contacten
Woordvoering

Secretaris: Huib Haccoû (ZKC) Zweedse Klassieker Club
Voorbereiden en organiseren FVEN DB en AB vergaderingen
Jaarverslag
Project initiatie en coördinatie en subsidiestromen
Juridische zaken en organisatieontwikkeling
Externe contacten
Lid van het MCN bestuur namens FVEN

Penningmeester: Henk Molenaar (onafhankelijk penningmeester)
Financiën
Begroting
Jaarrekening
Administratieve organisatie

Vice voorzitter: Marinus Kreuze (SSRP) Stichting Stamboek Ronde – en Platbodemjachten
Beleidsplan
ICT beheer en beleid
Lid van het MCN bestuur namens FVEN

Bestuurslid: Kees Weststrate (VDMS) Vereniging De Motor Sleepboot
Publicaties iom voorzitter/secretaris
Coördinatie pers contacten
Ombudsfunctie
Relatiebeheer BO’s
Coördinatie en communicatie evenementen (stand opbouw- en materialen)
Liaison Platform wet- en regelgeving

Bestuurslid: Piet Middendorp (VBOG) Vereniging van booteigenaren Oude Glorie
FVEN Bureau
RVEN

Bestuurslid: Hans van Nispen (NVORG) Nautische Vereniging Oude –ReddingsGlorie
Gemeente Amsterdam
Amsterdamse netwerken.
Duurzaam Varend Erfgoed.

Notulist intern:
Eric Gerding tevens inbreng juridische discipline
Bea Pijn – Blom (plv notulist en redactie publieke uitingen)

FVEN Bureau:
Bea Pijn-Blom
Martin Versteeg
Vacature Bureau medewerker RVEN uitgifte van passen
Vacature Bureau medewerker Communicatie

FVEN Algemeen Bestuur.
De volgende vertegenwoordigers van de bij de FVEN aangesloten Behoudsorganisaties en de onafhankelijke personen vormen het Algemeen bestuur van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN):

Margriet Tiemstra Onafhankelijk voorzitter.
Huib Haccoû Secretaris (ZKC) Zweedse Klassieker Club.
Henk Molenaar Onafhankelijk penningmeester.
Marinus Kreuze Vice voorzitter (SSRP)Stichting Stamboek Ronde – en Platbodems.
Kees Weststrate (VDMS) Vereniging De Motor Sleepboot.
Piet Middendorp (VBOG) Vereniging van booteigenaren Oude Glorie
Hans van Nispen (NVORG) Nautische Vereniging Oude –
Rolf van der Mark (LVBHB) Landelijke Vereniging Behoud van het historische bedrijfsvaartuig
Martin de Boer (B.A.S.M.) Stichting tot behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten alsmede overheidsvaartuigen.
Vacature (SKZ) Stichting Kotterzeilen en Kotterbehoud.
Nico Vader (SLW) Stichting Langedijk en Waterrijk. Historische scheepshelling
Ineke Verkaaik (SSRP) Stichting Stamboek Ronde en Platbodem jachten.
Hogervorst
Tjeerd Boersma (VKSJ) Vereniging Klassieke Scherpe jachten.
Sybrën de Jeu (VBB) Vereniging Botter Behoud
Jacqueline Karnebeek (VBZ) Vereniging Behoud Zalmschouwen.
Carolien Wolberink (HZS) Het Zeilend Scheehout. Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherries
Klaas Hendriks Collectie houdende Scheepvaartmusea. Scheepvaartmuseum Amsterdam, Maritiem Museum Rotterdam en Het Openlucht Museum Enkhuizen.

Adviseurs en deelnemers DB/AB vergaderingen (op afroep van het FVEN DB)        

Platform Wet & Regelgeving: Hendrik Boland
Register ICT/ EMH: Thedo Fruithof
Communicatie: Frank Ratelband
FIM en relatie overheden VE: Martine van Lier
Beroepscommissie: Olav Loeber
Scheepspost: Wouter van Dusseldorp

Voor alle adviseurs geldt:

De adviseurs leggen de bespreekpunten en of verslag van hun werkzaamheden die zij namens de FVEN uitvoeren ter bespreking voor aan het FVEN AB en of leveren tijdig een memo aan ter bespreking in het FVEN AB. Dit om een grotere betrokkenheid van het Algemeen Bestuur FVEN te bewerkstelligen.

Het FVEN nieuws in de Scheepspost wordt gevoed met copy vanuit de FVEN na afstemming met de Voorzitter van de Communicatie Commissie en legt te openbaren uitingen over de FVEN eerst voor aan de voorzitter van de Communicatie Commissie.

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN FVEN

 

MCN Mobiele Collectie Nederland

Dit is de koepel voor al het Varend, Rijdend (auto’s), Vliegend (vliegtuigen) en Rail (spoor) Erfgoed
vanuit de FVEN zitten in het MCN bestuur: voorzitter/secretaris FVEN en lid  van het FVEN bestuur

Focus moet zijn op

NRME, gezamenlijke Register
Knelpunten overleg OC & W
Organisatie Congres Mobiel Erfgoed Nederland


Knelpunten overleg

Het knelpunten overleg is twee maandelijks met ministerie van OCW en de RCE. Dit knelpuntenoverleg gaat over belemmerende wet- en regelgeving van de 4 koepels van de MCN (waaronder ook de FVEN) Het overleg is ingevoerd als gevolg van de moties op de Erfgoedwet voor mobiel erfgoed. De minister van OCW moet proactief optreden bij evident belemmerende wet- en regelgeving, ook bij haar collega-ministers. Het overleg is structureel verklaard door de minister.

De lijst bevat een aantal algemene knelpunten voor alle mobiel erfgoed en per sector specifieke knelpunten.

Vanuit de FVEN gaat de voorzitter of een door hem gedelegeerde en de adviseur overheden naar dit overleg toe. Deelnemer namens de FVEN is Rolf van der Mark. Adviseurs zijn Martine van Lier en in overleg Hendrik Boland.


FIM

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

Deze belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector.
FVEN adviseur Martine van Lier is voorzitter van de FIM.

 

BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overleg met BZK over de hypotheken, de Woningwet en Omgevingsvergunning in relatie tot varende en stilliggende schepen. Het overleg wordt ad hoc gevoerd door Roel Bosch, Martine van Lier en Hendrik Boland. Richting en mandaat van het bestuur is nog niet formeel geregeld. Dit overleg staat nog aan het begin, maar kan mogelijk heel belangrijk worden als de Omgevingswet wordt ingevoerd in 2021. De bemoeienis met de Erfgoedwet (die veel heeft opgeleverd) is merendeels afgerond en is gedaan door Martine van Lier
Adviseurs: Martine van Lier en Hendrik Boland

 

OTNB & Branche overleg

OTNB, overleg met de overheid over nautische regelgeving, waarin FVEN formeel niet vertegenwoordigd is en waarin LVBHB wel vertegenwoordigd is. Ter voorbereiding van de vergaderingen wordt er door FVEN-betrokkenen, per email informatie uitgewisseld, maar mandaat en opdracht zijn nog onduidelijk. Vooral ter voorbereiding van OTNB wordt veel overlegd, afstemming met FVEN bestuur over standpunten loopt via de FVEN voorzitter.

Mogelijk kan het OTNB worden geïntegreerd in het Platform Wet-en Regelgeving waarvan de adviseur Hendrik Boland het voorzitterschap bekleedt.

Deelnemers:

Fred van Beelen, (FEN Woordvoerder IL&T)
Bouke Veltman (1e res),
Simon J. De Waard (2e res)

 

WERKGROEPEN en COMMISSIES VAN DE FVEN

Werkgroepen worden ook wel projectgroepen genoemd en kennen een eindig bestaan. Commissies en platformen zijn task forces met een permanent bestaan.

 

Platform Wet & Regelgeving

Doel:

Adviseren tav Wet en Regelgeving omtrent Varend Erfgoed
Het bijhouden van veranderende Wet en Regelgeving op dit gebied
Formuleren van voorstellen aan het FVEN AB

Platform komt een à twee keer per jaar bijeen en heeft contact via mail. De voorzitter is Hendrik Boland. Deelnemers zijn alle bij de wet-en regelgeving betrokkenen van de BO’s en op invitatie ook de deskundigen daarbuiten.

FVEN deelnemers

Huib Haccou (ZKC)

J. Bos - S. de Waard - H. Derksen - B. Veltman (LVBHB)
M. de Boer (BASM)

Deelnemers buiten FVEN          

Bos (LWO)
F. de Vries (BLN-Schuttevaer)
Joop de Neef (ZKK)
Fedde Boersma (Scouting)            

 FVEN agendaleden:        

Paul van Ommen (BBZ)
C.A. van Dongen (BASM)

Register Commissie (bestaand)

Doel Beheren RVEN Register. Rapporteert en adviseert aan AB t.a.v. beleidwijzigingen

Vrijwilligers: Bea Pijn en Martin Versteeg
Deelnemers: Deskundigen schouwcommissie van de Behoudsorganisaties

Deskundigen:

BASM: M.de Boer
LVBHB: P. Banda
BKPJ: H. Meulenbroeks
NVBZ: B. Schraag
NVORG: H. Van Nispen
SBH: I. Oosterling
SKZ: C. Bolt
VBB: M. Tanis
VBOG: P.C. Middendorp
VDMS: K. Weststrate
SSRP: M. Levasier
VKSJ: S. Bakker
ZKC: J.W. Samama

Agenda leden:

S.L.W. - N. Vader
V.B.Z. - J. Karnebeek
S. Bakker
B. Pijn
M. Versteeg

ICT projectgroep t.b.v. RVEN 2.0 Register

Doel: Opzetten van een RVEN 2.0 systeem gebaseerd op één keer invoeren van data van VE schepen. Decentrale invoer, decentraal beheer , centrale toetsing aanmelding . Deze projectgroep adviseert en rapporteert aan AB.

Einddatum   Augustus 2020

Voorzitter     Thedo Fruithof
Leden

Piet Middendorp
Cor Bolt
Marinus Kreuze
Kees Hendriks
Martijn Ras

 

Evenementen commissie FVEN breed

Doel: Coördinatie deelname FVEN aan Externe evenementen (Nat en droog). Adviseert en rapporteert aan AB.
Voorzitter K. Weststrate (VDMS)

Koos Scholten: project ondersteuner

Per tentoonstelling aangevuld vanuit de organisaties die deelnemen.

 

Communicatie Commissie

Doel Externe communicatie verbreden en verbeteren. Rapporteert aan AB
Voorzitter: Frank Ratelband (LvBHB en VBB),
Leden:

K. Weststrate (VDMS)
W. van Dusseldorp
M. van Heezen
M. van Lier

 

Commissie Grote Schepen

Doel: Bespreking punten tav grote schepen zoals CvO/ CBB. Adviseert en rapporteert aan FVEN AB
Voorzitter Rolf van de Mark (LvBHB)
Adviseur: Martine van Lier

Leden:

F. van Beelen - LVBHB
M. de Boer - BASM
M. Mol - BASM
K. Weststrate - VDMS
C. Bolt - SKZ
H. H. Van Nispen - NVORG

 

Commissie HRM Bemensing

Doel: zorgdragen voor voldoende bemensing DB bestuur FVEN. Adviseert en rapporteert aan AB
Voorzitter: Marinus Kreuze

Waarborgt continuïteit in bemensing van het FVEN bestuur en haar werkgroepen
Heeft hierover contact met de aangesloten BO’s
Nadere uitwerking taken leden van het bestuur.

Primaire actie voor 2020 is een "onafhankelijke" voorzitter te zoeken, die in 2020 gaat meelopen en het in 2021 overneemt.

 

Adviesorgaan Traditionele Schepen ATV in het kader van Hoofdstuk 24

Oprichten stichting die advies geeft ten aanzien van traditionele schepen in het kader van Hoofdstuk 24
Voorzitter: Hendrik Boland

Werkgroep leden:

H. Faber (VBOG penvoerder)
F. van Beelen
Rolf van der Mark (LvBHB)
C.E. Bolt (SKZ)

 

Werkgroep Duurzaam Varend Erfgoed

Voorzitter Hans van Nispen (NVORG)

Leden:

Huib Haccou
M. Mol - BASM
Cor Bolt - SKZ

 

Werkgroep Professionalisering

Voorzitter Hendrik Boland

Leden:

Henk Molenaar (ZKC)
Marinus Kreuze
Martine van Lier
Thedo Fruithof