FVEN stuurt brandbrief over extra steun Varend Erfgoed

In augustus 2020 is € 15 miljoen extra steun in het vooruitzicht gesteld voor de schepen die vanwege Corona stilliggen en geen inkomsten hebben uit charter en/of groepsevenementen. Door het gemis aan inkomsten komt het onderhoud van deze unieke vloot in gevaar en dreigt een spoedige sloop. Er Nu blijkt dat de € 15 miljoen alleen voor de zeilende vloot lijkt te worden bestemd. Daarmee wordt de ideële Varend Erfgoed vloot zoals slepers, reddingboten en stoomboten uitgesloten, terwijl die ook in de kou zijn gezet.
Tevens is het vreemd dat de uitwerking van de hele regeling pas aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar verwacht mag worden. Alle data zijn inmiddels geleverd en het zou voor de noodlijdende vloot geen jaar mogen duren voordat zij gecompenseerd worden.

Brandbrief
De FVEN heeft middels onderstaande brandbrief aan de Minister van OC&W en de Staatssecretaris van EZK en via de voorzitter aan de leden van de Tweede Kamer om actie gevraagd.

Geachte minister, staatssecretaris, en voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
De FVEN vraagt uw aandacht voor het volgende. Wij zijn bezorgd over de brief van 17 februari j.l. waarin de staatssecretaris aangeeft dat de eerder toegezegde € 15 miljoen steun voor het Varend Erfgoed bestemd is voor zeilschepen. Ook in de recente beantwoording van Kamervragen van 17 februari j.l. hierover, lezen we dat deze beloofde steun voor zeilschepen is. Ons ledenbestand bestaat echter niet alleen uit zeilschepen, maar uit een breed scala Varend Erfgoed schepen waarvan er circa 100 voor het bekostigen van het onderhoud afhankelijk zijn van het varen met passagiers.

Dit betreft behalve de zogenaamde Bruine Vloot, ook ander Varend Erfgoed zoals de oude Reddingvaartuigen en Slepers, die passagiers vervoeren en daarmee hun onderhoud bekostigen. Wij noemen dit het ideëel geëxploiteerde Varend Erfgoed.

Al geruime tijd is bekend dat het Kabinet van plan is aanvullende hulp te verlenen voor behoud van het Varend Erfgoed dat door de Corona crisis in de problemen is gekomen. Op 28 augustus 2020 ging daarover een persbericht uit. Op 3 oktober 2020 schreven wij minister Van Engelshoven een brief om aandacht te vragen voor dit ideëel geëxploiteerde Varend Erfgoed. Vanaf eind oktober 2020 nemen wij wekelijks, samen met de BBZ en de HISWA-Recron, deel aan de ambtelijke voorbereidingsgesprekken over een regeling voor deze € 15 miljoen.

Wij hebben inmiddels veel voorbereidend werk verricht, veel data aangeleverd en zijn dan ook zeer teleurgesteld te vernemen dat de € 15 miljoen (alleen) lijkt te worden bestemd voor zeilschepen. Wij benadrukken dat alle regelingen die er momenteel zijn voor bedrijven, vooral geschikt zijn voor de commerciële chartervaart en niet voor de ideële vaart. Onze leden die hiervan voor hun onderhoud afhankelijk zijn, zie een paar voorbeelden: Reddingboot Brandaris, Zeesleper Holland, Stoomboot Maarten, Pakschuit Nooit Gedacht, Salonboot Farahilde, voelen zich in de kou staan. In berekeningen die wij hebben aangeleverd, zou circa 2 miljoen van de € 15 miljoen voor déze schepen bestemd zijn en ze voor de ondergang kunnen behoeden.

N.B. 1. Tevens bevreemdt het ons zeer dat de uitwerking van deze regeling pas einde Q2 van dit jaar verwacht wordt. Alle data zijn inmiddels aangeleverd en het zou voor noodlijdende schepen toch geen jaar mogen duren voordat zij gecompenseerd worden.

N.B. 2. Nu de € 15 miljoen gekoppeld lijkt te worden aan de SBI-codes 9010 en 9030 valt de gehele ideëel geëxploiteerde Varend Erfgoed vloot buiten de boot. Dit betreft meestal ANBI-stichtingen met de SBI-code 9103 (Monumentenzorg). Dit is uitvoerig besproken met- en bekend bij de behandelende ambtenaren.

Vandaar deze noodkreet aan u. Help.

Met vriendelijke groet,
Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland
Het Bestuur
drs H.A.(Huib) Haccoû
Secretaris FVEN


Kijk hier voor de toelichtingsbrief van Saatssecretaris Mona Keijzer

Of lees de beantwoording van de vragen van Tweede Kamer leden

Geplaatst in Wet en Regelgeving.