Certificaat van Onderzoek

Sinds 30 december 2018 moest een deel het Varend Erfgoed over een Certificaat van Onderzoek (CvO) beschikken. De wettelijke certificaatplicht geldt voor alle pleziervaartuigen met een lengte van 20 meter of meer; en voor schepen waarvan het volume, berekend uit het product van lengte (L), breedte (B) en diepgang (D), 100 m3 of meer bedraagt.

).

Voor certificaat plichtige schepen, die nog geen certificaat hebben, geldt na 31-12-2018 dat het gebruik maken van de overgangsregeling niet meer mogelijk is. Optie is nu om te certificeren als nieuw schip (dus aan alle huidige eisen voldoen) of te certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN).

Voor de laatste optie moet de vaartuigeigenaar een aanvraag indienen, ondersteund door een uitgebreid onderzoek. Eén van die onderdelen is een advies van een “erkend deskundige voor traditionele vaartuigen” waarin wordt bevestigd dat het vaartuig voldoet aan de eisen die aan traditionele vaartuigen worden gesteld.

Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) verzocht na te denken over de oprichting van een stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (ATV). Deze stichting dan een “erkend deskundige voor van traditionele vaartuigen” moeten zijn.

De rol van ATV beperkt zich tot het geven van een advies of een vaartuig een Traditioneel vaartuig is. Technisch en nautische beoordeling ligt volledig bij de Commissie van Deskundigen (CvD).

Een werkgroep van de FVEN heeft dit in een aantal vergaderingen uitgewerkt. Op 31 januari 2019 is er een overleg geweest met ILT en heeft ILT geconcludeerd dat de gepresenteerde denklijn ten aanzien ATV er goed uitziet. Verder overleg volgt.

Voor meer informatie kijk je hier